Αλέξης Γεωργούλης: Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άρση ασυλίας του – Τι αναφέρεται στη σχετική πρόταση

Αλέξης Γεωργούλης: Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άρση ασυλίας του – Τι αναφέρεται στη σχετική πρόταση

Εντός της ημέρας θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατόπιν αιτήματος των βελγικών αρχών για την καταγγελία βιασμού που έχει γίνει σε βάρος του προ τριετίας.


Υπέρ της άρσης ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη τάχθηκε ομόφωνα η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία συνεδρίασε το πρωί της Τρίτης 30 Μαΐου.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην Πρόταση Απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη το από 7ης Ιουλίου 2022 αίτημα για την άρση της ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη που υποβλήθηκε από τον γενικό εισαγγελέα της Εισαγγελίας Εφετών Βρυξελλών σε συνάρτηση με ποινική διαδικασία, διαβιβάστηκε από την Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων, Εξωτερικού Εμπορίου και Αναπτυξιακής Συνεργασίας με επιστολή της στις 30 Μαρτίου 2023 και ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 17 Απριλίου 2023,
– έχοντας υπόψη ότι ο Αλέξης Γεωργούλης παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασής του, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,
– έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,
– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011, 17 Ιανουαρίου 2013 και 19 Δεκεμβρίου 2019,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,
έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0202/2023),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός εισαγγελέας της Εισαγγελίας Εφετών Βρυξελλών ζήτησε την άρση της ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη, μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξελέγη για την Ελλάδα, σε συνάρτηση με ποινικά αδικήματα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράξεις που εικάζεται ότι διέπραξε ο Αλέξης Γεωργούλης συνιστούν τα εξής ποινικά αδικήματα: βιασμό, ο οποίος χαρακτηρίζεται επί του παρόντος ως προσβολή της γενετήσιας ακεραιότητας κατά την έννοια του άρθρου 417/11 του βελγικού Ποινικού Κώδικα, και εκ προθέσεως πρόκληση σωματικής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 398 του βελγικού Ποινικού Κώδικα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, ότι το Κοινοβούλιο δεν αποτελεί Δικαστήριο και, αφετέρου, ότι ο βουλευτής δεν μπορεί, στο πλαίσιο διαδικασίας άρσης ασυλίας, να θεωρείται «κατηγορούμενος»·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο του βουλευτή, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του, καθώς και ότι η βουλευτική ασυλία αποσκοπεί στην προστασία του Κοινοβουλίου και των βουλευτών του από δικαστικές διαδικασίες που αφορούν δραστηριότητες που ασκούνται στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών καθηκόντων και οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα καθήκοντα αυτά·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εικαζόμενα αδικήματα δεν αφορούν γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους, και, εντός της επικρατείας άλλων κρατών μελών, της εξαιρέσεως από κάθε μέτρο κρατήσεως και κάθε δικαστική δίωξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίκληση της ασυλίας δεν δύναται να γίνει στην περίπτωση αυτοφώρου εγκλήματος ούτε δύναται να εμποδίσει την άσκηση του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να άρει την ασυλία ενός από τα μέλη του·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εναπόκειται αποκλειστικά στο Κοινοβούλιο να λάβει απόφαση περί άρσης ή μη άρσης της ασυλίας στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης υπόθεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο μπορεί ευλόγως να λάβει υπόψη τη θέση του βουλευτή προκειμένου να αποφασίσει εάν θα άρει ή όχι την ασυλία του[3]· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αλέξης Γεωργούλης δήλωσε ότι δεν έχει αντίρρηση ως προς την άρση της βουλευτικής ασυλίας του·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην παρούσα υπόθεση, το Κοινοβούλιο δεν διαπίστωσε την ύπαρξη ενδείξεων περί fumus persecutionis, δηλαδή πραγματικών στοιχείων που να υποδεικνύουν ότι η επίμαχη δικαστική έρευνα ασκείται με σκοπό να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή υπό την ιδιότητά του ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

  1. αποφασίζει να άρει την ασυλία του Αλέξη Γεωργούλη·
  2. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή του Βασιλείου του Βελγίου και στον Αλέξη Γεωργούλη.

Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα των βελγικών αρχών ανακοίνωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα στις 17 Απριλίου και στις 30 Μαΐου η Επιτροπή νομικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε ομόφωνα υπέρ της άρσης της ασυλίας του κ. Γεωργούλη.

googlenews

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

 
 
 

 

logo m

 

 


©2022 YSTEROGRAFONEWS - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


© 2014-2023 YSTEROGRAFO NEWS